WildMen

Artykuł z portalu "Do Rzeczy"

Do rzeczy publikuje sprostowanie

Tygodnik Do Rzeczy opublikował sprostowanie prezesa NRŁ Rafała Malca - Paweł Lisiak bardzo oszczędnie gospodaruje prawdą...
Reklama

W związku z publikacją artykułu pt. „Dr Lisiak: PZŁ udało się wyprowadzić z wielkiego kryzysu” należy sprostować nieścisłe lub nieprawdziwe wiadomości zawarte w materiale prasowym.

Reklama

Użyte sformułowania „A warto podkreślić, że, jako prezes NRŁ ma – zgodnie ze Statutem – możliwość kontroli finansów Zrzeszenia. Przecież co roku sprawozdanie finansowe jest badane przez biegłego rewidenta, którego wybiera Naczelna Rada Łowiecka, w każdej chwili, zgodnie ze Statutem PZŁ, NRŁ ma prawo żądania wyjaśnień dotyczących finansów. Także co roku Naczelna Rada Łowiecka zatwierdza sprawozdanie finansowe” jest nieprawdziwe i nieścisłe.

To Naczelna Rada Łowiectwa, jako organ kontrolny, ma możliwość weryfikacji sprawozdania finansowego. Zarząd Główny PZŁ dopiero w kwietniu 2023 roku przedstawił do zatwierdzenia sprawozdania finansowe za lata 2019 oraz 2021. Naczelna Rada Łowiectwa odmówiła zatwierdzenia sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Główny PZŁ z uwagi na „uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawem sporządzonego sprawozdania oraz uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa”. Sprawozdanie finansowe za rok 2022, pomimo ustawowego obowiązku przedłożenia do dnia 31 marca 2023 r. – nie zostało przedłożone Naczelnej Radzie Łowieckiej.

Reklama

Ponadto Paweł Lisiak nie składa wyjaśnień oraz nie stawia się na posiedzeniu organu nadzorującego.

Użyte sformułowanie „Skończyliśmy także z jednoosobowymi decyzjami. A to początek listy naszych dokonań” jest nieprawdziwe i nieścisłe.

Reklama

Paweł Lisiak podejmował jednoosobowo decyzje w imieniu PZŁ. Dopiero interwencja NRŁ w postaci uchylenia uchwały ZG PZŁ, w styczniu 2023 r., zakończyła ten proceder.

Rafał Malec
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej”

Reklama

Link do wywiadu z Pawłem Lisiakiem pod którym opublikowano sprostowanie

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów