WildMen

Polityka prywatności

 1. Właścicielem strony internetowej www.wildmen.pl dalej zwanej „Serwisem” jest Fundacja Ochrony Głuszca z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 7/9, wypisana do Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303057, NIP 525 242 51 38, dalej „WildMen”.
 2. WildMen dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prywatności użytkowników i ochronnych informacji osobowych, udzielonych przez nich w trakcie używania oraz dokonywania zakupów w Serwisie.
 3. Dane Osobowe są przetwarzane w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z niego. W Serwisie zbierane są następujące dane:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres do korespondencji;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu
 4. Użytkownik jest uprawniony do wglądu w treści danych osobowych oraz do dokonywania w nich zmian w każdym czasie, jak również posiada prawo do żądania ich usunięcia. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z WildMen za pośrednictwem konta założonego na stronie internetowej www.wildmen.pl, listownie na adres firmy, drogą mailową na adres e-mail info@wildmen.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 504 036 137.
 5. Przekazane Dane Osobowe mogą, za uprzednią, odrębną zgodą użytkownika być wykorzystywane do przekazywania informacji dotyczących nowych produktów, ofert lub promocji. W przypadku przekazywania powyższych informacji drogą elektroniczną, niezbędna jest odrębna zgoda użytkownika na otrzymywanie ich w powyższej formie.
 6. W celu wykonania zawartych umów oraz dostarczania zamówionych produktów, Dane Osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie:
  • Firmom kurierskim (w przypadku usługi dostawy produktów)
  • Operatorom systemów płatności, świadczących usługi na rzecz WildMen (w zależności od wyboru formy płatności).
   Użytkownik może cofnąć zgodę na przekazywanie danych osobowych powyższym podmiotom w każdym czasie.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  b. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WildMen;
  d. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez WildMen lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.
  W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.
 8. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 9. Przekazane przez użytkownika Dane Osobowe mogą zostać udostępnione, w razie konieczności właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych WildMen stosuje procedury bezpieczeństwa takie jak zabezpieczenia informatyczne, uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
 11. Każdy użytkownik ma prawo:
  • dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 12. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na zapis do newslettera, użytkownik może również wyrazić osobną zgodę na wykorzystywanie podanego adresu e-mail w celach marketingowych Produktów. Zgoda na zapis do newslettera oraz na wykorzystywanie adresu e-mail w celach marketingowych może być w każdym czasie cofnięta przez użytkownika.
 13. Dane osobowo-adresowe oraz informacje dotyczące adresu e-mail zebrane w toku składania zamówienia nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zobowiązań względem użytkownika.
 14. Dane kontaktowe użytkowników  wykorzystywane są do kontaktu z użytkownikiem, o ile zajdzie taka potrzeba.
 15. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych przez WildMen, należy skontaktować się z WildMen za pośrednictwem poczty e-mail info@wildmen.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu […].
 16. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).