WildMen

Redukujemy lisy

Na swoim profilu Instytut Analiz Środowiskowych (IAŚ) opublikował ostrzeżenie, aby myśliwi nie strzelali lisów do czasu wyjaśnienia sprawy przez resort środowiska. Mamy jasne stanowisko – możemy dalej polować!

Okres polowań na lisy zaczyna się od 1 czerwca i trwa do 31 marca. Jednak w obwodach łowieckich gdzie występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – mona redukować lisy cały rok.

Z uwagi na nowy podział obwodów łowieckich IAŚ miał wątpliwości i podzielił się nimi z myśliwymi. Zdaniem instytutu nowy obwód nie jest następcą prawnym, czyli… Koła łowieckie, które dokonały wsiedleń zwierzyny drobnej zrobiły to w innym obwodzie, a myśliwi strzelający do lisów mogą mieć poważny problem w tym nawet zarzuty o kłusownictwo.

Dzisiaj zarządy okręgowe przesłały komunikat Zarządu Głównego PZŁ, pod którym podpisał się Specjalista Wydziału Hodowli, Kynologii Łowieckiej i Sokolnictwa Marek Pudełko. Zamieszczamy go w całości, ale gdyby ktoś miał problem z jego interpretacją to wyjaśniamy, że resort środowiska dokonał „wykładni celowościowej przepisu”.

Wszystkie koła łowieckie, które wsiedlaly zwierzynę drobną mogą strzelać do lisów przez cały rok, ale pod warunkiem, że obecnie dzierżawiony przez nich obwód łowiecki obejmuje teren, na którym dokonywano tych wsiedleń!

Dzień dobry,
Koledzy Łowczowie w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości całorocznego odstrzału lisów w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowego podziału województw na obwody łowieckie wyjaśniam, co następuje:
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. Nr 48, poz. 459,z późn. zm.), okres polowań na lisy trwa od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683, z późn. zm.) obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Zatem § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne znajduje zastosowanie do terenów, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy i dotyczy również obwodów łowieckich funkcjonujących od 1 kwietnia br. w związku z wejściem w życie nowego podziału województw na obwody łowieckie z zastrzeżeniem, że te obwody łowieckie obejmują tereny, na których dokonywane były zasiedlenia. Należy również zauważyć, iż intencją ministra właściwego do spraw środowiska było wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne przepisów, które umożliwią ochronę zwierzyny wsiedlanej – zajęcy, bażantów oraz kuropatw przed nadmierną presją lisów i umożliwią całoroczny odstrzał tych drapieżników w miejscach zasiedleń. Niezależnie od powyższego Departament Leśnictwa i Łowiectwa wyjaśnia, iż ewentualny ciężar wykazania faktu zasiedlenia ww. gatunków zwierząt łownych na danym obszarze spoczywa na zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego i może być udokumentowany w formie protokołu sporządzonego na okoliczność dokonania zasiedlenia zwierzyną obwodu łowieckiego, w którym zwyczajowo wskazuje się nr obwodu łowieckiego, nadleśnictwo, województwo, miejscowość oraz uroczysko lub oddział leśny.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów